O Sdružení


Sdružení pro ochranu krajiny se sídlem Čížovky 4, 294 06 Březno bylo zaregistrováno 14.3.1994. Jeho hlavním cílem je ochrana přírodního a krajinného prostředí včetně jeho kulturních a historických hodnot. Soustřeďuje se na oblast katastrálního území Čížovky (Petkovy), Domousnice a jejich blízkého okolí.
Mladoboleslavsko je průmyslové, krajina mizí pod výrobními a skladovými halami, rozrůstají se sídliště rodinných domků bez vazby na strukturu sídel či historií prověřené tvary zástavby, bez náhrady je kácena vysoká mimolesní zeleň, nenávratně se ztrácí nenahraditelná zemědělská půda, mizí rozdíl mezi městem a vesnicí, mezi volnou krajinou a zastavěnými sídly.

Domousnice, Čížovky a jejich okolí, které si dosud uchránily vysoké hodnoty kulturní krajiny, s významnými historickými vazbami (barokní zámek, který opakovaně navštěvovala Ema Destinnová a hostila zde své slavné přátele) a s přírodním parkem by měly být před těmito současnými negativními vlivy pečlivě chráněny jako doklad původní krajiny a zároveň prostor pro psychickou rekreaci těch obyvatel, kteří žijí v prostředí, které dnes na Mladoboleslavsku převládá. Cílem Sdružení pro ochranu krajiny je hodnoty tohoto území chránit a rozvíjet.